گریل ترکیبی زغالی و تخت

چه میزان مطالب فوق برای شما رضایت بخش بود؟؟